Részletes tájékoztató jogosultjainknak és felhasználóinknak a járványügyi veszélyhelyzet következtében történő jogi és gazdasági változásokról

A Magyar Kormány 40/2020. (III.11.) Kormány. rendeletével a koronavírus következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020.03.11-én.

A kormány azóta is számos rendeletet alkotott, melyek egy része közvetlenül is érinti jogosultjainkat és felhasználóinkat. A jelenleg hatályos és a szakmát is érintő jogszabályokat kigyűjtöttük és alább részletezzük.

 1. Adó és járulékfizetési kedvezményekre vonatkozó változások

 

A 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet a veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásokra vonatkozóan adózási könnyítéseket vezetett be 2020.03.24-ei hatállyal.

A kormányrendelet teljes szövegét itt olvashatja.

A rendelet pontosítja azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyeket folytatók adó- és járulékfizetési kedvezményekben részesülnek.

A könnyítések többek között az

 • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 • film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre is kiterjednek.

Adózási könnyítésre azon hangfelvétel-kiadók jogosultak, akiknek legtöbb bevétele a hangfelvétel-kiadásból származott - ezen rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban - illetve ezen bevételük az összbevételük legalább 30%-át elérte.
 

Könnyítés jellege: négy hónapra csökken a béradóterhük az alábbiak szerint

Könnyítésben részesülnek a veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként folytató KIVA-s és KATA-s vállalkozások az alábbiak szerint:

 1. KIVA (Könnyítés a kisvállalati adóban)

Az említett meghatározott tevékenységek valamelyikét főtevékenységként folytató, kisvállalati adózást választó vállalkozásoknak e tevékenységükkel összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettségük megállapításánál nem kell kisvállalati adóalapnak tekinteniük a személyi jellegű kifizetések összegét.

 1. KATA (Könnyítések a kisadózó vállalkozások tételes adójában)

A KATA-s vállalkozások 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesülnek a kisadózó után a katatörvény szerinti tételes adó megfizetése alól.

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

Fontos, hogy e rendelkezést az a katatörvény hatálya alá tartozó kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapban is katás volt.

A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszíti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

 1. Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2020. március, április, május és június hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó

 • kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
 • egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szerinti társas vállalkozónak, e jogállására tekintettel.
 1. Járulékfizetés

A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően az említett tevékenységek szerinti

a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,

b) egyéni vállalkozó és

c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó

esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.

A szocho-, illetve a járulékfizetési kötelezettség alóli mentesülést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó kötelezettség esetében kell alkalmazni.

A járulékfizetési mentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

 1. Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség

Az érintett körbe tartozóknak nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségük 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan.

 1. Rehabilitációs hozzájárulás

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. paragrafusának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének a kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet.

A NAV által közzétett tájékoztatást itt olvashatja.

 1. egyéb fizetési könnyítési lehetőségek

Egyebekben, adófizetés halasztási, részletfizetési illetve mérséklési kérelmet az eddigi szabályok szerint lehet igényelni külön kérelem alapján (munkavállalóktól levont fizetési kötelezettségre nem alkalmazható).

 1. Egyéb jogszabályi változások:
  1. Fizetési moratórium hitelek esetén:

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére az adós fizetési haladékot kap (fizetési moratórium). A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen. A moratórium 2020. december 31-éig tart, de az időtartamát a Kormány meghosszabbíthatja. A bevezetett új szabályokat a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni. A fizetési moratóriummal kapcsolatos részletszabályokat a 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet tartalmazza. ezen rendelet kiemeli, hogy a fizetési moratóriumra vonatkozó szabályokat a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni.

A teljes jogszabályt itt olvashatja:

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet

  1. Végrehajtási eljárások korlátozása

Az 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet korlátokat állít a veszélyhelyzet idején a végrehajtást illetően.

Ez idő alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor.

Kilakoltatási moratórium, lefoglalások felfüggesztése, szünetel az árverés:

A Rendelet a veszélyhelyzet megszűnéséig tiltja a helyszíni eljárást és a hagyományos árverést, valamint a helyszíni eljárási cselekmények foganatosítását.

Tekintettel arra, hogy a járvány miatt sokan kerülhetnek nehéz helyzetbe, a Rendelet rögzíti, hogy ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani csak a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet.

A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követően intézkedhet.

A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt (az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt) legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet

Az adóhatóság előtt folyamatban lévő eljárások (adóvégrehajtások) szünetelése

A Rendelet értelmében 2020. március 24-től szünetelnek az e napon az adóhatóság előtt folyamatban lévő az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárások a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

 

A teljes jogszabályt itt olvashatja:

57/2020. (III.23.) Korm. rendelet

 

Amennyiben további kérdése merül fel, készséggel állunk rendelkezésre az info@mahasz.hu e-mail címen.

Szűts László
elnök