Hírarchívum

Megjelent a 2006. évi felosztási szabályzat

Megjelent a Kulturális Közlönyben 2006. május 11-én.

 1. A felosztandó jogdíjak alanyai

  • Jogosultak: Az alább részletezett jogdíjakból az olyan hangfelvételek elõállításával foglalkozó jogi és természetes személyek részesedhetnek, amelyek által készített hangfelvétel-elõállítói jogvédelmet élvezõ hangfelvételek a felosztás évét megelõzõ naptári év végéig kereskedelmi forgalomba kerültek. Amennyiben a hangfelvétel elõállítója jogait a hangfelvétel eredeti elõállítójától származékosan, azaz szerzõdés (licensz) alapján szerezte meg, úgy bizonyítania kell azt is, hogy a hangfelvétel eredeti elõállítója a szerzõdés keretében átruházta rá a jelen felosztási szabályzat II. pontjában részletezett jogdíjfajták érvényesítésének jogát is.

  • A felosztást végzõ szervezet: a Szerzõi Jogi Törvény 85. § felhatalmazása alapján a jogdíjak felosztását a hangfelvétel elõállítók érdekképviseleti szervezete, a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium 1997. április 28-i határozatával közös jogkezelõ szervezetként nyilvántartásba vett Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége végzi.


 2. A felosztandó jogdíj és annak fajtái

  Felosztandó jogdíj: a felosztást megelõzõ naptári év folyamán a MAHASZ számlájára befolyt kezelési költséggel csökkentett jogdíjösszeg. A kezelési költség százalékos mértékét a MAHASZ közgyûlése határozza meg a MAHASZ éves költségvetésének elfogadásával egyidejûleg.

  • A kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek, vagy arról készült másolatnak a sugárzásáért a hangfelvétel elõállítóját megilletõ jogdíj (Szjt. 77. §) (továbbiakban: sugárzási jogdíj)

  • A kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek, vagy arról készült másolatnak bármilyen a sugárzástól eltérõ módon történõ nyilvánossághoz közvetítéséért a hangfelvétel elõállítóját megilletõ jogdíj (Szjt. 77. §) (továbbiakban: nyilvánossághoz közvetítési jogdíj)

  • A hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel a hangfelvétel elõállítóját megilletõ ú.n. üreshordozó jogdíj (Szjt. 20. §) (továbbiakban: üreshordozó jogdíj)

  • A hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történõ többszörözéséért a hangfelvétel elõállítóját megilletõ jogdíj (Szjt. 76. § (1) bek.) (továbbiakban: zenegépes jogdíj)

  • A hangfelvételek nyilvános helyen történõ lemezbemutató mûsorszolgáltatás céljából készült többszörözésért a hangfelvétel elõállítóját megilletõ jogdíj (Szjt. 76 § (1) bek.) (továbbiakban: DJ jogdíj)


 3. A jogdíj felosztásának alapja

  • Sugárzási jogdíj

   • Pop-rock
    • a felosztandó összeg: a sugárzó szervezetek által fizetett jogdíj összege, csökkentve a klasszikus zenére elkülönített jogdíj összegével (ld. alább)
    • a jogdíj felosztása: a sugárzó szervezet által az adott évben folytatott hangfelvétel-felhasználás arányában

   • Klasszikus
    • felosztandó összeg: a sugárzó szervezetek által az adott évben a klasszikus zenei felvételek felhasználására tekintettel fizetett jogdíj összege
    • a jogdíj felosztása: a hangfelvétel elõállítója által az adott évben a komolyzenei hanghordozók értékesítésében elért piaci részesedése alapján (kiskereskedelmi csatornákon kívüli, továbbiakban: premium eladásokból származó bevételek nem vehetõk tekintetbe a hangfelvétel elõállító piaci részesedésének kiszámításakor)

  • Nyilvánossághoz közvetítési jogdíj

   1. Közvetlen nyilvánossághoz közvetítés
    • felosztandó összeg: a hangfelvételek közvetlen nyilvánossághoz közvetítése után a felhasználók által fizetett jogdíj összege
    • a jogdíj felosztása: a hangfelvétel elõállító piaci részesedése alapján (a premium eladások nem vehetõk tekintetbe a kiadó jogdíjának kiszámításakor)

   2. Közvetett nyilvánossághoz közvetítés

    • Pop-rock
     • felosztandó összeg: a hangfelvételek közvetett nyilvánossághoz közvetítése után a felhasználók által fizetett jogdíj összege, csökkentve a klasszikus zenére elkülönített összeggel (ld. B. 2. b. pont)
     • a jogdíj felosztása: a sugárzó szervezet által az adott évben folytatott hangfelvétel-felhasználás arányában

    • Klasszikus
     • felosztandó összeg: a sugárzó szervezetek által az adott évben a klasszikus zenei felvételek felhasználására tekintettel fizetett jogdíj összege.
     • a jogdíj felosztása: a hangfelvétel elõállítók klasszikus zenei piaci részesedése alapján (a premium eladások nem vehetõk tekintetbe a kiadó jogdíjának kiszámításakor)

  • Üreshordozó jogdíj

   • Pop-rock
    • felosztandó összeg: az üreshordozó jogdíj összege csökkentve a klasszikus zenére kiszámított összeggel (ld. C.b. pont)
    • a jogdíj felosztása: mechanikai jogdíj befizetés alapján


   • Klasszikus
    • felosztandó összeg: az üreshordozó jogdíj összegének 7%-a (klasszikus zenei hanghordozók piaci részesedésének megfelelõ arány)
    • a jogdíj felosztása: a kiadók klasszikus zenei piaci részesedése alapján (a premium eladások nem vehetõk tekintetbe a kiadó jogdíjának kiszámításakor)

  • Zenegépes jogdíj

   • felosztandó összeg: a felhasználók által fizetett jogdíj összege
   • a jogdíj felosztása: a felhasználók által folytatott hangfelvétel felhasználás arányában

  • DJ jogdíj

   • felosztandó összeg: a felhasználók által befizetett jogdíj
   • a jogdíj felosztása: a felhasználó által folytatott hangfelvétel felhasználás arányában

 4. Az igények bejelentésének módja

  A mechanikai jogdíjbefizetés alapján felosztandó jogdíjak esetén az igények bejelentésekor a jogosultnak be kell mutatnia a mechanikai jogdíjak befizetését igazoló számlákat, illetve egyéb, a felosztást végzõ szervezet által szükségesnek ítélt dokumentumokat.

  A hangfelvétel elõállítók piaci részesedése alapján felosztandó jogdíjak esetén a felosztást megelõzõ évben az általa elõállított hangfelvételek értékesítési adatait a jogosultnak az igény bejelentésével egyidejûleg közölnie kell. A klasszikus zenére vonatkozóan felosztandó jogdíjak esetében a hangfelvétel elõállítójának a klasszikus zenei hanghordozók forgalmi adatait cím szerinti bontásban kell közölnie. A felosztást végzõ szervezet az adatok ellenõrzésének jogát fenntartja magának. Amennyiben a forgalmi adatok ellenõrzése szükségesnek látszik úgy azt a felosztást végzõ szervezet független könyvvizsgáló cég bevonásával, az igénylõvel egyeztetett idõpontban és helyen végzi el. Az ellenõrzés költségei csak abban az esetben terhelik a jogosultat, amennyiben az ellenõrzésre okot adó körülmény valóban fennállt.

 5. Az igények bejelentésének határideje

  A jogdíj iránti igények bejelentésének határideje a jelen felosztási szabályzat közzétételétõl számított harminc nap, a soron következõ években pedig március 31. E határidõ jogvesztõ jellegû.

 6. A jogdíjak felosztásának rendje

  A beszedett jogdíjakat a kezelési költség levonása után a MAHASZ a fent ismertetett szabályok szerint felosztja a jogosultak között. Az õt megilletõ jogdíj összegérõl a MAHASZ tájékoztatja a jogosultat. A jogdíj kifizetése a jogosult által kiállított számla ellenében történik.

  A felosztás alapját képezõ adatokból azokba tekinthet bele a jogosult, melynek bizalmasan történõ kezelését az adatot a MAHASZ rendelkezésére bocsátó jogosult vagy felhasználó nem kérte.

 7. A jogdíjfelosztási szabályzat idõbeli hatálya

  Ez a határozat közzététele napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, míg annak módosításról a MAHASZ közgyûlése határozatot nem hoz. A jogdíjfelosztási szabályzat módosítására legkésõbb a naptári év utolsó közgyûlésén kerülhet sor és kizárólag a következõ évi jogdíjfelosztás vonatkozásában.

Budapest, 2006. április 21.